Esiet sveicināti Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestādē!

  Iestādes vīzija, mērķis, uzdevumi

 Iestādes misija:

Mūsdienu vajadzībām atbilstoša – mājīga pirmsskolas izglītības iestāde ar saliedētu un uz jaunām idejām vērstu darbinieku komandu, kas iedrošina un rosina izglītojamos izzināt, jautāt, meklēt, eksperimentēt, sadarboties un līdzdarboties.

Pirmsskolas iestādes vīzija:

Pirmsskolas izglītības iestādes absolvents ir zinātkārs, patstāvīgs, drošs un ar piederības izjūtu savai valstij

Pirmsskolas iestādes uzdevumi:

·         Veicināt audzēkņu daudzpusīgu un harmonisku attīstību, veidojot apziņu, kas balstīta:

     *     Uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu izzināšanu;

      *         Uz savu spēju izpausmi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās un valsts vērtības;

·         Sagatavot audzēkņus pamatizglītības programmas apguvei. 

Piedāvātās programmas:

pirmsskolas izglītības programma (kods 0101 11 11) 

mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma(kods – 0101121)

speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)

speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015521)

speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015621)

Mācību valodas: 1-7 gadiem- bilingvāli (krievu, latviešu)

3-7 gadiem- latviešu valoda 

Grupu skaits: 4

Vecums, no kura bērni tiek pieņemti pirmsskolas izglitības iestādē: 1 - 7  g. 

Papildus nodarbības: logopēda bezmaksas nodarbības (5-6 g.v. izglītojamiem), interešu pulciņš Tautas dejas (5-6 g.v. izglītojamiem)

Cita informācija: pirmsskolas iestāde atrodas ekoloģiski tīrā rajonā, blakus atrodas mežs, liela uzmanība tiek pievērsta bērnu atveseļošanai.


Iestādē strādā:

Vadītājas p.i.: Nataļja Isate

Vadītājas vietniece: Jeļena Griņeviča

Mūzikas skolotāja: Jeļena Šakele

Skolotāja logopēde:  Tatjana Antale

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

1.grupa "Pūcītes" (3-7 GADI):

Alīna Antāne

Nataļja Ļebedeva

2.grupa "Taurenīši" (3-7 GADI):

Tatjana Barkovska

Nataļja Ļebedeva

3.grupa "Mārītes" (3-7 GADI):

Alīna Antāne

Nataļja Ļebedeva

4.grupa "Cālīši" (1-3 GADI):

Elvīra Lukša

            .