Esiet sveicināti Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestādē!

  Iestādes vīzija, mērķis, uzdevumi

 Iestādes misija:

Mūsdienu vajadzībām atbilstoša – mājīga pirmsskolas izglītības iestāde ar saliedētu un uz jaunām idejām vērstu darbinieku komandu, kas iedrošina un rosina izglītojamos izzināt, jautāt, meklēt, eksperimentēt, sadarboties un līdzdarboties.

Pirmsskolas iestādes vīzija:

Pirmsskolas izglītības iestādes absolvents ir zinātkārs, patstāvīgs, drošs un ar piederības izjūtu savai valstij

Pirmsskolas iestādes uzdevumi:

·         Veicināt audzēkņu daudzpusīgu un harmonisku attīstību, veidojot apziņu, kas balstīta:

     *     Uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu izzināšanu;

      *         Uz savu spēju izpausmi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās un valsts vērtības;

·         Sagatavot audzēkņus pamatizglītības programmas apguvei. 

Piedāvātās programmas:

pirmsskolas izglītības programma (kods 0101 11 11) 

mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma(kods – 0101121)

Mācību valodas: 1-7 gadiem- bilingvāli, 3. modelis (krievu, latviešu)

3-7 gadiem- latviešu valoda 

Grupu skaits: 4

Vecums, no kura bērni tiek pieņemti pirmsskolas izglitības iestādē: 1 - 7  g. 

Papildus nodarbības: logopēda bezmaksas nodarbības (5-6 g.v. izglītojamiem), interešu pulciņš Tautas dejas (5-6 g.v. izglītojamiem)

Cita informācija: pirmsskolas iestāde atrodas ekoloģiski tīrā rajonā, blakus atrodas mežs, liela uzmanība tiek pievērsta bērnu atveseļošanai.


Iestādē strādā:

Vadītāja: Oksana Groza

Vadītājas vietniece: Jeļena Griņeviča

Latviešu valodas skolotāja: Vita Piļecka

Mūzikas skolotāja: Jeļena Šakele

Skolotāja logopēde:  Jeļena Juhņeviča

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

1.grupa "Pūcītes" (3-7 GADI):

Jeļizaveta Bogdanova

2.grupa "Taurenīši" (2-4 GADI):

Tatjana Barkovska

Svetlana Puškarjova

3.grupa "Mārītes" (4-7 GADI):

Danuta Žurova

4.grupa "Cālīši" (1-3 GADI):

Olga Sokolova

Elvīra Lukša

            .